Kdo jsme

Poslání domova

Posláním Domova Kytín, příspěvkové organizace Středočeského kraje je vytvoření skutečného DOMOVA pro seniory.

Rozumí se tím poskytování sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb, podporovat soběstačnost seniorů a umožnit jim prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život. Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém životě. Je poskytována taková míra podpory, která v maximální míře zachovává a rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na službě. Domov podporuje vazby na rodinu, přátele a místní komunitu. Rodina klienta je důležitým zdrojem informací pro zkvalitnění služby. Péče v Domově je poskytovaná kvalifikovaným personálem, je kvalitní diskrétní a bezpečná.

Naše cíle

  • Poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost obyvatel a jsou založeny na principech etického kodexu,
  • snižovat následky nepříznivé situace obyvatel, pro kterou nás vyhledali,
  • dosahovat takové míry soběstačnosti u větší části klientů, aby byli schopni každodenního aktivního pohybu, udržovat přirozené vztahové sítě – žít běžným způsobem života,
  • respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka,
  • zamezovat porušování práv uživatelů služeb,
  • napomáhat adaptaci obyvatel na nové prostředí,
  • napomáhat aktivaci a případné seberealizaci obyvatel,
  • rozvíjet kvalitu ubytování a stravování obyvatel, kvalitu a estetiku prostředí,
  • podporovat pocit bezpečí obyvatel zvláště z hlediska sociální a zdravotní péče.

Princip poskytování služeb v Domově Kytín

Tyto principy zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí naši pracovníci při práci s klienty a při poskytování služeb. Principy naší činnosti ve vztahu ke klientům máme obsaženy rovněž v etickém kodexu, který máme vytvořen jako součást vyjádření kultury, v níž pracujeme.

Respektování osobní svobody

Nikdo s personálu našeho domova nenutí klienty k žádné činnosti, která by byla v rozporu s jejich osobním rozhodnutím 

Ochrana práv obyvatel domova

Chráníme práva našich obyvatel v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly našeho domova 

Odbornost

Máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích za účelem zkvalitňování poskytované služby

Nestrannost

Všechny naše klienty posuzujeme rovnoprávně. Případné konflikty a stížnosti řešíme strukturovaně, abychom zabezpečili nestrannost

Diskrétnost

Je to důležitý prvek při jednání a zacházení s našimi klienty. Jen tak získáme důvěru našich klientů

Největší možná nezávislost na našem domově

Pokud to umožní rodinné, sociální a zdravotní poměry našich klientů, snažíme se, aby využívali sítě služeb mimo Domov Kytín

Autonomie obyvatel

Klientům umožňujeme vytváření orgánů ze svých řad, jako např. Rada obyvatel, stravovací komise apod.

Seberealizace obyvatel

Naší upřímnou snahou je, aby se naši klienti zabývali co možná nejdéle svými zálibami a koníčky, které je udržují v dobré psychické i fyzické kondici

Respektování potřeb

Všichni naši zaměstnanci domova respektují základní lidská práva našich klientů, ochranu osobní svobody, právo na soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby

Standartizace

V našem domově vytváříme standardy kvality sociální péče ne proto, abychom je měli někde schovány, ale abychom s nimi pracovali, aby je všichni znali a ztotožňovali se s nimi. Na základě vyhodnocování našich standardů je v průběhu let doplňujeme a pracujeme s nimi a tím poznáváme, zda poskytujeme kvalitní sociální péči našim klientům 
 
Obsah tohoto Standardu vychází z Vnitřních pravidel našeho domova, která jsou samostatně a jednotlivě upravena.

Tato základní pravidla uvedená výše v tomto standardu, jsou důležitá pro orientaci uživatelů našich služeb, jejich rodin, dárců, sponzorů, samosprávy aby všem bylo patrné jaké služby sociální poskytujeme.

Proto, aby byla naše činnost jasná a transparentní, máme tato základní prohlášení zveřejněna na našich webových stránkách www.ddkytin.cz a na přístupných místech v našem domově.
top