Středočeský kraj

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je poskytována dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění. Uživatelům jsou poskytovány úkony na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cíle odlehčovací služby

Umožnit trvale pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti aj.). Současně zajistit zde uživateli služby pobyt, stravu a podporu kvality života v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy a pomoci naplnit osobní přání formou prožitků či jiných konkrétních úkonů. Posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních rezidentních formách pomoci (např. trvalé umístění v sociálním zařízení).

Cílová skupina

Dle ustanovení § 44 o poskytnutí odlehčovací služby zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Domov Kytín poskytuje odlehčovací službu uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady. 

Kapacita služby

2 uživatelé

Zásady uplatňované při poskytování odlehčovací služby

Časový rozsah poskytování služby

 

Další informace v sekci Dokumenty Odlehčovací služba.